EN YENİ İÇERİKLER

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi’nin Batılı Kaynakları I

Bizans Tarihi-Priskos: Priskos’un şahsı hakkında bilinenler kendisinin eserlerinde kendini tanıttığı kadardır.  Doğu Roma’nın harici siyasetinde önemli vazifeler üstlenmiş biri olduğu bilinmektedir. Doğum tarihi tam olarak...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler –V

Wang Yen-te Seyahatnamesi: Wang Yen-te’nin 981 yılında Sung İmpraratoru T’ai Tsung tarafından Kao-chang Uygurlarına gönderilen bir elçi olduğu söylenmiştir. Wang Yen-te’nin Ta-Ming şehrinde dünyaya geldiği...

İtalyanların Arnavutluğu işgali

2.Dünya savaşı sırasında İtalyan ordusu Arnavutluğu ciddi bir direnişle karşılaşmadan işgal etti.Tarih: 7-12 Nisan 1939

Sultan Murad Hüdâvendigâr

Rum asıllı Osmanlı ressamı Konstantin Kapıdağlı tarafında çizilen Sultan Murad Hüdâvendigâr portresi.

Miloš Obilić’in İdamı

Gâzî Hüdâvendigâr’ı zehirli bir hançerle şehid eden Miloş’un katli. Seyyid Lokman’ın “Hüner-nāme”sindeki minyatürden.

Kosova Savaşı

Osmanlı Devleti ile Sırp Despotluğu arasında 1389 yılında gerçekleşen 1.Kosova Muharebesi Sultan Murad Hüdavendigar ve Sırp prensi Lazar Hrebeljanović'in hayatlarına mal oldu. Adam Stefanović'in "Kosova...

İbn Sina’nın Tasviri

İbn Sina'ya ait bir tasvir.

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – IV

Yeh-lü Ch’u-ts'ai'nin 1189 ya da 1190 yılında Yan memleketinde doğduğu düşünülmektedir. Groussed, Yeh-lü Ch’u-ts'ai’nin Çinlileşmiş bir Moğol olduğunu bildirirken Denis Sinor, Yeh-lü Ch’u-ts'ai’nin yönetici...

İslamiyet Önesi Türk ve Moğol Tarihine Kaynaklık Eden Seyahatnameler – III

1245-47 dolaylarında Moğollardan söz eden Carpini’nin hayatına yönelik bilgilerin sadece Fransisken Tarikatı tarihçisi olduğu bilinen Waddin’in d’Avezac isimli eserinde bulunduğu zikredilmiştir. Ergin Ayan bu...

Yavuz Sultân Selim Devri (1512-1520) Hilâfet’in Osmanlı Devleti’ne İntikali-III

Tomanbay hükümdar olduktan sonra Sultân Selim, bir nâme ile kendisine tâbi olması karşılığında Gazze’den itibaren Mısır’ı kendisine bırakacağını bildirmiştir. Ancak bir sonuç elde edilememiştir....